અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

Contact Us

SHREEJI COMPUTER ACADEMY
Manjalpur : 221, Saraswati Complex, Near Shanti Kunj Char Rasta.
Raopura : 2nd Floor, Lohana Building, Navrang Cinema Road.
Raopura : 111, 1st Floor, Sunrise Point, Nr. Hanuman Temple.

RADHESHYAM COMPUTER CENTER
Waghodiya Road : 102, Vrundavan Resi Plaza, Vrundavan Char Rasta, Near SBI Bank

Ask The Expert:
+91 9228722849
+91 9426058819

 

Spread the love