અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

MIT – Master Diploma in Information Technology

Basics, M.S. Office & Internet
Computer Basics
Intro. to Computers
History of Computers
Types of Devices
Windows 10 & Metro UI
Explorer, Filter & Folder
Printing & Scanning
Anti-virus Software
Winzip (Compression)
M.S.Office 2016
M.S Word 2016
M.S Excel 2016
M.S. Powerpoint 2016
M.S Office Sharepoint
M.S Picture Manager
M.S. One Note
M.S. Outlook
CD / DVD Writing
Gujarati Typing
Hindi Typing
Advance Internet
Internet & WWW
Search Engine
Email & Attachment
Job Application Sites
Downloading/Uploading
Video Conference
Social Networking
e-Banking & Shopping
Railway Reservation
Whatsapp & Xender Web
Android Device Manager
Paytm (Online Wallet)
Google Dashboard

Stage – 2
Tally ERP9 Accounting + GST + Tally Prime
Tally (Basics)
Accounting Entries
Inventory Entries
Tax & Retain Invoices
Budgets & Scenarios
Interest Calculations
Voucher Classes
Banking & Cost Centres
Pass Book Entry
Manufacturing Vouchers
Price Levels & POS
Account Closing Entry

Tally (Taxation) + GST
GST Law
GST Practical Vouchers Entry
GST Return Details
GST Payment Details
Regular Scheme / Compostion
E-Way Bill
Type of Invoice
Intro. Present Taxation
F11 Accounting
F-11 Inventory Feature

Tally (M.I.S)
GSTR 1,2,3 Report
GSTR 3B Report
Printing Reports
Statutory Reporting
Backup & Restore
User Management
Tally Audit & Security
Trial Balance & B/S
Profit & Loss Reports
Recording Day-to-Day Transaction in Tally

Stage – 3

  • Desktop Publishing (DTP)
  • DTP Graphics & Types
  • Corel Draw
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Pagemaker
  • Gujrati/Hindi Typing

Adobe Bridge
ACDSee Photo Viewer
Industrial Visits

Stage – 4
Multi-Media & VFX
Adv. Multi-Media

Video/Audio Basics
Media Format & Ext.
Movie Maker & AMC
Magic Video Convertor
Voice Recording/Editing
Songs Mixers & Editors
D.J. Management
Managing Video on Web

Visual Effects (VFX)

Adobe Premiere
Adobe After Effects
Intro to 3D Videos
Green/Blue Screen
Camera Angles
Shooting Techniques
Adobe Soundbooth
Corel Visual Studio

Smart Phone U.I.
3G & 4G Technology
GPRS & RDM
Synchronization
Video Conference
Wi-fi Tethering
Blackberry U.I.
Android ICS & JB U.I.
Google Services

Stage – 5
Web-Site Designing
WWW & Domain Reg.
HTML & DHTML
Cascading Style (CSS)
Java Script
Adobe Dreamweaver
M.S. Frontpage
Adobe Flash (2d)
Intro to PHP Language
Publishing Websites

Project on Visiting Cards, Logo, Brochure Design, Advt. Design, Website Design, Creating Animated Video Film, etc.

Stage – 6
Hardware Engineer
Assembling
Microprocessor (CPU)
CPU Fan & Heat Sink
Mother Board
Slots & Form Factor
Memory – RAM & ROM
Hard / Optical Disk
Cabinet, SMPS & UPS
Graphics/Sound Card
Electronic Engineering

Software Installation
Virtual Machines
Operating System:-
Windows 98, XP,7 & 8
Device Drivers
Application Software
Utility Software
Desktop Management
Linux & Google OS
Virus Protection

Control Panel
Action Centre
Security & Maintenance
Visual Effects
Firewall & System
Power Management
User Management
Regional Settings
Sounds & Displays
Programs & Features

Disk Management
Disk Cleanup
Disk Defragmentation
Acronis Disk Director
Acronis True Image
Partition Cloning
Data Recovery
System Mechanic
Virtual Memory
System Repair Utilities

System Maintenance
Backup & Restore
Windows Update
MS Config & Services
BSOD & Beep Codes
Run Commands
Administrative Tools
USB Booting / Live OS
Registry Settings
Unattended Installation

Stage – 7
Network Administrator

Networking Basics
Networking Topologies
LAN, WAN, MAN, & VPN
Network Traffic Control
Peer to Peer Network
Server-Client Network
Hybrid Network System

Configuring Network
IPV-4 & 6 Addressing
Subnet & Gateway
Wireless Network (wifi)
Internet Sharing (ICS)
File & Folder Sharing
Printer Sharing

Other Configurations
Network Security
Terminal Services & VNC
Thin Client Technology
Data Centralisation
Apps & CCTV Sharing
Network Drive & RIS

Server Management
Server 2003/2008/2012
Configuring Server
Creating Domain
DHCP Server
DNS Server
ADDS Service

 

Server Management
Print Server
File Server
Terminal Server
Group Policies
Windows Deployment
Server Security

Stage – 8
Ethical Hacking and System Security
Introduction
Introduction to Security
Hacking v/s Cracking
Current Cyber Threats
Server/Domain Security
Firelwall Security

Ethical Hacking
Footprinting & Scanning
Windows Hacking
Trojans & Backdoors
Virus, Spywares & Worms
Social Engineering Attacks
Vulnerability
Penetration Testing
Exploit Writing
Reverse Engineering
Cryptography Attacks
Physical Security

Passwords
Hacking Database
Google Hacks
Password Cracking
Wi-fi Key Hacking
Email Hacking Attacks

Metasploit Attacks
Msfconsole
Browser base attacks
Payload Attacks
Backdooring EXE files
Maintaining Access

Stage – 9
Programming
C Programming
Types of Languages
Algorithm & Flow Charts
Structure of C
Data Types of C
Tokens & Character Set
Input/Output Statement
Decision Making
Loops, Arrays & Strings
Function, Union & Pointer
File Management

C++ Programming
Object Oriented Programming
Concept of Class & Objects
Input / Output Statements
Constructor & Destructor
Inheritance & Polymorphism
Operator Overloading
Function Overloading
Virtual Fun. & Stream Class
Exception Handling
Generic Class & Function

Stage – 10
AutoCAD
2D Drawings
Drawing Basics
Command Options
Working with Objects
Coordinate System
Hatch Patterns & Solid Fills
Parametric Tools
Dimensional Size Control
Xrefs, blocks and polylines
Stretch, Rotate & Partition
Grips and Dynamic Input

3D Drawings
Basics of 3D & Workspace
3D Solids and Surfaces
Mesh Modeling & Leader Tool
Layer Visibility in CAD
Content Visual Arrangement
Designcenter & Tool Palette
Tolerance Notation
Non-orthogonal Objects
Plot Colour & Styles
Practical Project Work

Stage – 11
Spoken English & P.D

General Fluency Tenses
English Grammar
8-Parts of Speech
Vocabulary Sentences
Confusing Words
General Aptitudes
Pronunciation

Personality Develop.
Communication Styles
Body Language
Interpersonal Skills
Conflict Managememnt
Public Speaking
Business Dealings
Presentation Skills

Interview Skills
Searching Jobs
Exposing your Skills
Resume Building
General Aptitude Test
Face to Face Interviews
Salary Interaction
Conversation at Work

Spread the love