અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

About Us

Radheshyam computer center in Vadodara is one of the leading businesses in the Tally Training Institutes. Also known for Computer Training Institutes, Tally Training Institutes, CAD Training Institutes, Computer Training Institutes For Web Designing, Computer Training Institutes For Video Editing, Computer Hardware Training Institutes, Computer Training Institutes For MS Excel, Computer Training Institutes For Hardware Networking and much more.
Established in 2010

Since 2010, Radheshyam computer center in Waghodia Road, Vadodara has been offering professional training to students. It specialises and is well-known for training students as well as working professionals in accounting, web designing, programming languages, hardware and networking. It is run and managed by a seasoned professionals who leads a team of educators and trainers having relevant domain expertise. At this institution, one can get trained in the subject of their choice by opting from a wide range of courses.

Core Values
Learn, Learn, Learn – Simplify Knowledge and deliver the best possible systems & solutions that adds value to our Customer’s Business.

Services Offered
We offer short-term courses and certificate courses. Inclusive of comprehensive learning, the long-term programmes feature subjects such as web development, financial accountancy, computer application and programming, information technology, multimedia and web-designing. Some of the short-term courses cover topics like Windows XP, 7, 8, 10, Vista, MS Office, DTP (Desk Top Publishing), Web Designing, Multimedia, Tally ERP 9, C, C++ , and Visual Basic. ​

Core Purpose
We focus on improving Computer Skills and facilitate employees at various levels to boost their Office Productivity in their day to day work.

Spread the love