અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય છે.

Home

શું તમે જાણો છો ગવર્નમેંટ જોબ માટે સી.સી.સી. પરીક્ષા પાસ હોવી જરૂરી છે!અને સાથે સાથે
ગવર્નમેંટ માન્ય સર્ટિફિકેટપણ હોવું જોઈએ ..!!!!રાધેશ્યામ કોમ્પ્યુટર સેન્ટર માં ૬૦૦૦+ થી
વધારે વિધાર્થીઓ એ સી.સી.સી. ની તાલીમ લઈ વધારે વિધાર્થીઓ એ સી.સી.સી. ની તાલીમ લઈ ને ભારત સરકાર માન્ય સર્ટિફિકેટ મેળવ્યું છે..
અમારું સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટ / પ્રાઇવેટ નોકરી ની દરેક ભરતીમાં ૧૦૦% માન્ય સર્ટીફીકેટ છે.

 

૧૬ વર્ષથી સફળતાપૂર્વક અને
૧૦૦% સંતોષકારક કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ આપતો
‘‘વાઘોડિયા રોડ’’ નો એકમાત્ર કોમ્પ્યુટર ક્લાસ